Vink Adviesgroep     Onze medewerkers voor ons kantoor
logo Vink Adviesgroep
 Hypotheek-test | Hypotheekvormen | Rentevormen | FAQ | Begrippen| Dienstenwijzer
SEH

Dienstenwijzer Vink Adviesgroep Hypotheken

Met deze dienstenwijzer van Vink Adviesgroep informeren wij u over:
 • De precieze gegevens van ons kantoor, inclusief de tijden waarop we bereikbaar zijn;
 • De diensten die wij voor u kunnen verrichten;
 • De wijze waarop wij deze dienstverlening uitoefenen;
 • De manieren waarop onze dienstverlening financieel verrekend kan worden;
 • Onze vakbekwaamheid;
 • De waarborg van uw privacy;
 • De voorwaarden die van toepassing zijn op de uitvoering van opdrachten;
 • De manier waarop u kunt klagen als u niet tevreden bent over onze dienstverlening;
 • Over de wijze waarop u de relatie met ons kantoor kunt beŽindigen.

Wie zijn wij:

Vink Adviesgroep behartigt al sinds 1964 de financiŽle belangen van particulieren, zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouder (DGAís) en MKB-ondernemingen. Onze deskundige en gekwalificeerde adviseurs spannen zich graag voor u in om voor u/of uw medewerkers die oplossingen te realiseren die voldoen aan uw wensen en behoeften. Wij doen dat op een integere manier en zorgen er graag voor dat-als u dat wilt- de getroffen voorzieningen ook in de toekomst actueel blijven. Dat kan alleen als er sprake is van een vertrouwensrelatie, waarbinnen u als onze opdrachtgever ons nu en straks voorziet van de relevante informatie.

Om onze deskundigheid op peil te houden, nemen onze medewerkers deel aan permanente educatietrajecten en zijn wij lid van Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur (SEH).

Onze gegevens:

Vink Adviesgroep BV
Rederijkersplein 4
2203 GB Noordwijk
T: 071-3613810
F: 071-3649439
W: www.vinkadviesgroep.nl
M : info@vinkadviesgroep.nl

AFM nummer: 12011503
KvK nummer: 28021357

Ons kantoor is geopend elke werkdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 06-54731383. Veel zaken kunt u ook via onze website regelen. (www.vinkadviesgroep.nl)

Onze diensverlening:

Vink Adviesgroep adviseert en bemiddelt in totstandkoming van producten op het gebied van:
 • Schadeverzekeringen;
 • Levensverzekeringen, waaronder beleggingsverzekeringen en pensioenen;
 • Hypotheken, waaronder Banksspaar en beleggingrekening;
 • Financieringen;
 • Sparen en betalen.
Vink Adviesgroep beschikt over alle hiervoor vereiste vergunningen verstrekt door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De vergunningen zijn verleend onder nummer 12011503 en is te raadplegen in het openbare Register FinanciŽle Diensverleners, welke opvraagbaar is via www.afm.nl.

Bij de bemiddeling in het tot stand komen van een belegginghypotheek, zijn wij bevoegd u in contact te brengen met financiŽle instelling die gespecialiseerd zijn in beleggingen. (vermogensbeheerder en/of beleggingsrekening) Wij adviseren u niet in de keuze van beleggingsfondsen en aandelen waarin u zult beleggen.

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in de regio Leiden, onder nummer 28089769.

Uw belangen staan voorop:

Bij onze bemiddelingsactiviteiten zijn wij volkomen vrij in onze keuze en selectie van aanbieders, welke wij het meest geschikt achten om aan u geadviseerde voorziening bij onder te brengen. Wij hebben geen contractuele verplichtingen met aanbieders die onze adviesvrijheid ten opzichte van u, in gevaar zouden kunnen brengen. Op verzoek kunnen wij u een lijst overhandigen van aanbieders waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Wij hebben ons adviesproces zodanig ingericht, dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit daarvan. Ons advies komt pas tot stand nadat wij uw wensen en omstandigheden grondig hebben geÔnventariseerd en geanalyseerd. Onze adviezen lichten wij uitvoring aan u toe en voor zover het complexe producten betreft documenteren wij deze, zodat wij u ook in de toekomst bij verandering van omstandigheden weer van dienst kunnen zijn.

Wat wij van u vragen:

Wij vertrouwen er op dat u bij de inventarisatie van uw wensen en eisen ons zonder terughouding alle informatie verschaft die relevant is voor het advies dat u van ons vraagt. Dit geldt bij aanvang van de relatie, maar ook tijdens de duur van de relatie, voor zover u deze zorg ook aan ons toevertrouwt.

Wij spannen ons in om voor producten die via onze bemiddeling tot stand zijn gebracht, u in de toekomst regelmatig te voorzien van relevant financieel nieuws. Met dit doel stelt u ons in kennis van uw actuele bereikbaarheidsgegevens, waaronder ook uw mailadres en houdt u ons op de hoogte van eventuele veranderingen hierin.

Privacy:

Alle gegevens die u ons beschikbaar stelt zijn in vertrouwde handen. Wij gebruiken de informatie alleen voor het doel waarvoor u deze heeft beschikbaar gesteld. Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voorwaarden dienstverlening:

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft voor de schade-, levensverzekeringen en pensioensvoorzieningen gekozen, onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie.
Voor de hypotheken verwijzen wij u naar onze dienstverleningsdocument. Hierin wordt met u besproken hoe de advisering middels afsluitprovisie, uurtarief of vasttarief wordt vergoed.

Als u een klacht heeft:

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiŽle diensten zo goed mogelijk.

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij u klacht snel kunnen verhelpen.

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot Klachteninstituut Verzekeringen, dit is een onafhankelijk stichting die uw klacht verder zal beoordelen.

Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich hierover wenden tot:

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
T: 070-3338999
F: 070-3338900
 ASSURANTIňN
 HYPOTHEKEN 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439